زیر کلاس ویزا را انتخاب کنید

به آزمون ویزای 188 خوش آمدید

نام نام خانوادگی ایمیل شماره تلفن
توانایی زبان انگلیسی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
بالاترین مدرک تحصیلی شما چیست؟

میزان اموال
میزان مایملکی که به نامه شما و همسرتان (ویا فرزندان زیر ۱۸ سال) میباشد و حداقل در ۲ سال گذشته مالک آنها بوده‌اید.
این اموال می‌توانند اموال شخصی و یا اموال مربوط به کسب و کار شما باشند.

سابقه مدیریت کسب و کار

این گزینه برای ویزاهای بیزنس و کارآفرینی Innovation هستند
سابقه سرمایه گذاری
این گزینه برای ویزاهای بیزنس و سرمایه‌گذاری Investment هستند
مدت سرمایه‌گذاری معادل حداقل ۱۰۰هزاردلار استرالیا به مدت:
گزینه های تکمیلی
آیا ایالتی که شمارا تایید کرده است، تشخیص داده است که کسب و کار پیشنهادی شما، منحصر به فرد خواهد بود و منافع مهمی به ایالت و اقتصاد ایالت خواهد رساند؟

به آزمون ویزای 189 خوش آمدید

نام نام خانوادگی ایمیل شماره تلفن
توانایی زبان انگلیسی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان سابقه کار تخصصی و مرتبط - (خارج از استرالیا):
سابقه کار در داخل استرالیا
بالاترین مدرک تحصیلی شما چیست؟
تحصیل در استرالیا
تحصیلات در رشته های خاص در استرالیا
تحصیل در مناطق کم جمعیت استرالیا
امتیاز همسر
امتیاز افراد مجرد
امتیاز گذراندن Professional Year
امتیاز داشتن مدرک ناتی برای یکی از زبان‌های CCL

به آزمون ویزای190 خوش آمدید

نام نام خانوادگی ایمیل شماره تلفن
معرفی نامه ایالتی
توانایی زبان انگلیسی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان سابقه کار تخصصی و مرتبط - (خارج از استرالیا):
میزان سابقه کار تخصصی و مرتبط - (در استرالیا):
بالاترین مدرک تحصیلی شما چیست؟
تحصیل در استرالیا
تحصیلات در رشته های خاص در استرالیا
تحصیل در مناطق کم جمعیت استرالیا
امتیاز همسر
امتیاز افراد مجرد
امتیاز گذراندن Professional Year
امتیاز داشتن مدرک ناتی برای یکی از زبان‌های CCL

به آزمون ویزای 491 خوش آمدید

نام نام خانوادگی ایمیل شماره تلفن
معرفی یا اسپانسر منطقه ای یا اسپانسر اعضای خانواده
توانایی زبان انگلیسی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان سابقه کار تخصصی و مرتبط - (خارج از استرالیا):
میزان سابقه کار تخصصی و مرتبط - (در استرالیا):
بالاترین مدرک تحصیلی شما چیست؟
آیا شما حداقل از یک مدرک تحصیلی یا مدرک تجاری از یک موسسه آموزشی استرالیا برخوردار هستید که شرایط تحصیل در استرالیا را برآورده  کند؟
تحصیلات در رشته های خاص در استرالیا
سابقه تحصیل در مناطق کم جمعیت استرالیا
امتیاز همسر
امتیاز افراد مجرد
امتیاز گذراندن Professional Year
امتیاز داشتن مدرک ناتی برای یکی از زبان‌های CCL